Mýty a fakta o e-kouření

Mýty a fakta o e-kouření

 

V mediích často najdeme lživé, nepravdivé či negativní informace o elektronickém kouření. Nemálo z nich se týká i samotných náplní do e-cigaret (tzv. e-liquidů).

 

Tato tvrzení mnohdy vznikají z nedostatečné informovanosti, nevůle zabývat se daným problémem do hloubky, ale také z konkurenčních bojů. Bohužel tak to v obchodním i průmyslovém světě vždy bylo, je a bude.

 

Je však pravda, že v současnosti proběhly v mediích i kladné a pravdivé informace. Pokusíme se tedy poskytnout zde objektivní náhled na problematiku e-kouření a vyvrátit tak některé mýty zakořeněné v naší společnosti.

 

Jedním z velmi zajímavých příspěvků, který proběhl medii, je vyjádření o e-cigaretách doc. MUDr. Evy Králíkové, CSc. (Ústav hygieny a epidemiologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze) z Centra pro závislé na tabáku, která mimo jiné konstatuje:

 

* …zdravotní riziko e-kouření je oproti klasické cigaretě zanedbatelné nebo žádné…;

* …zdravotní riziko pasivního kouření je prakticky nulové…;

* …v e-cigaretě nedochází ke spalování; zařízení na baterii přeměňují kapalnou náplň s nikotinem na páru…;

* …e-liquidy neobsahují dehet a další chemické látky, kterých jsou v běžných cigaretách tisíce… .

 

(doc. MUDr. Eva Králíková, 2014)

Události, komentáře: Zákaz pro e-cigarety? ceskatelevize.cz [online]. [2014-08-26]. Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/214411000370826/video/

 

Vraťme se ale zpět k nepravdivým tvrzením, mezi něž patří např.:

* v ČR není prodej e-liquidů nijak regulován a kontrolován;

* není známo, jaké látky e-liquidy obsahují;

* náplně obsahují zdraví škodlivé látky;

* není známo, co obsahuje dým z e-cigaret, co tedy e-kuřáci a jejich okolí vdechují;

* e-kouření je stejně škodlivé nebo horší než kouření klasických cigaret;

 

??? PROČ jsou tato tvrzení NEPRAVDIVÁ ???

 

Mýtus č. 1

V ČR není prodej e-liquidů nijak regulován a kontrolován.

FAKT: Dovoz i prodej e-liquidů je dozorován celou řadou státních orgánů a institucí.

Nikotin je závazně klasifikovanou nebezpečnou látkou. E-liquidy, které nikotin obsahují, jsou proto ze zákona klasifikovány jako nebezpečné chemické směsi. Distribuce e-liquidů v ČR se řídí chemickým zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích. Gestorem chemického zákona je Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Dozorováním nad povinnostmi z tohoto zákona vyplývajícími je pověřena jak Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), tak orgány ochrany veřejného zdraví. Více se můžete dočíst ZDE.

Prodej nikotinových e-liquidů je možný pouze na základě vázané živnosti dle živnostenského zákona č. 455/1991Sb. a gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Kontrolou prodejců jsou pak pověřeny Obecní živnostenské úřady.

Dále se dohledem nad e-liquidy zabývá Celní správa ČR. Ta mimo dozoru v terénu kontroluje také zásilky e-liquidů i e-cigaret ze zahraničí. Tyto kontroly se zaměřují především na padělky či správné označení zboží. Více ZDE a ZDE.

 

Mýtus č. 2

Není známo, jaké látky e-liquidy obsahují.

FAKT: Obsah originálních e-liquidů je vždy uveden na etiketě a prověřen laboratořemi.

Originální značkové náplně mají své složení vždy uvedeno na etiketě lahvičky i na krabičce. Základními složkami, u všech značek téměř shodnými, jsou: Propylen Glykol,

Glycerol, voda, nikotin a ochucující složka. Ke všem originálním e-liquidům jsou vydávány bezpečnostní listy obsahující podrobné informace o složení a chemických látkách v náplních. Tyto listy by měl mít a na požádání předložit každý prodejce náplní do e-cigaret.

Je však nutné mít na zřeteli, že stále, i přes snahu kontrolních orgánů, existují náplně, u kterých neznáme složení a nejsme s to říci, zda jsou zdravotně nezávadné. Jedná se například o padělky originálních e-liquidů či o neoznačené náplně s neznámým obsahem.

 

Mýtus č. 3

Náplně obsahují zdraví škodlivé látky.

FAKT: Náplně obsahují běžné organické sloučeniny a nikotin.

Hlavní složkou evropských e-liquidů je propylenglykol, který metabolizuje na kyselinu pyrohroznovou, a ta je zcela běžným metabolitem glukózy. Propylenglykol tedy nezpůsobuje senzibilizaci, taktéž nebyla prokázána karcinogenita ani genotoxicita této organické sloučeniny. Dalšími složkami pak jsou přírodně identické aromatické látky (např. acetylpyrazine) a samozřejmě nikotin, tedy alkaloid obsažený v listech tabáku. Existují však také náplně zcela bez nikotinu, příp. se stopovým množstvím nikotinu.

 

Mýtus č. 4

Není známo, co obsahuje dým z e-cigaret, co tedy e-kuřáci a jejich okolí vdechují.

FAKT: Jako je znám obsah e-liquidu, je znám i obsah aerosolu.

V e-cigaretě nedochází ke spalování e-liquidu, ale k jejímu odpařování. To co následně vzniká, nazýváme správně aerosol. Jak je uvedené výše, e-liquid neobsahuje žádné jiné toxické látky vyjma nikotinu, nemohou se tedy tyto látky uvolňovat ani při jeho odpařování. Právě proto, že nedochází při e-kouření k hoření, nevzniká v e-cigaretě žádný oxid uhelnatý a jiné toxiny vznikající při spalování. V aerosolu může být obsažen nikotin. Jedná se však o minimální množství oproti tabákovým cigaretám a jejich kouři.

 

Mýtus č. 5

E-kouření je stejně škodlivé nebo horší než kouření klasických cigaret.

FAKT: E-kouření je prokazatelně méně škodlivé než kouření klasických cigaret.

Jednou ze zajímavých studií, která se věnuje tomuto tématu, je studie Evropské kardiologické společnosti. Její závěry společnost prezentovala na kongresu 2012 a zveřejnila je na svých stránkách 25. 8. 2012. Z výzkumného šetření vyplynulo, že elektronická cigareta na rozdíl od běžné cigarety nemá žádný akutní nežádoucí účinek na funkci srdce.

European Society of Cardiology: Electronic cigarettes do not damage the heart. http://www.escardio.org [online]. [2014-08-25]. Dostupné z:http://www.escardio.org/about/press/press-releases/esc12-munich/Pages/acute-effects-electronic-cigarettes-heart-damage.aspx

 

Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek (např. kopírování, úpravy, překlady, uchovávání a zpracování obsahu či formy těchto webových stránek na jiných médiích, včetně jejich ukládání anebo zpracování elektronickými prostředky), ať již zcela či z části, lze pouze s předchozím písemným souhlasem www.oazacen.cz.